Интересите на средношколците во Македонија

График од истражувањето Капитулација, конфузија или отпор: социјалниот капитал на македонските средношколци
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
Интересите на средношколците во Македонија
Интересите на средношколците во Македонија