Ученици во средните училишта во Република Македонија по учебни години

График од истражувањето Жените и мажите во Република Македонија
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
Во средните училишта во Република Македонија во периодот од 2000 до 2015 година во секоја учебна година се забележува поголем број на запишани ученици од ученички, а разликата помеѓу запишаните е најголема во учебната 2006/2007 година, кога се запишале 50 193 ученици и 44 352 ученички, односно 5 787 ученици повеќе од ученички.

Иако тенденцијата за поголем број на ученици во средните училишта во секоја учебна година е константна во споредба со оној на ученичките, интересно е тоа дека овaa тенденција не се забележува кај оние што го продолжуваат образованието на факултетите во Македонија. Имено, во периодот од 2000 до 2014 година во Македонија се забележува константно поголем број на студентки запишани на додипломски студии во споредба со оној на мажите.

Податоците се извадени од студијата „Жените и мажите во Република Македонија 2012“ која користи податоци од повеќе истражувања на ДЗС како што се: Анкета за работна сила, Анкета за користење на времето, Статистика за социјална заштита, Статистика за криминалитет, Витална статистика и миграции, Статистичко истражување за основното средното и високото образование, Попис на население 2002 и други.