Ученици во основните училишта во Република Македонија по учебни години

График од истражувањето Жените и мажите во Република Македонија
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
На графикот се претставени бројот на ученички и ученици во временскиот период од 2000 до 2015.

Податоците укажуваат на фактот дека се помалку деца се дел од основното училиште, со исклучок на малиот пораст во 2015. Тоа се должи на намалувањето на живородени во Република Македонија. Тоа говори во полза на теоретичарите кои ја застапуваат теоријата дека Република Македонија се повеќе станува стара држава, во смисла на просечните години на населението.

Намалувањето на децата во основнот образование е подеднавко и кај двата пола, но секогаш запишаните девојчиња се помалку за просечно 8000 лица. Слична ситуација се забележива и кај бројот на запишани во средно училиште.