Дипломирани студенти на додипломски студии во Република Македонија

График од истражувањето Жените и мажите во Република Македонија
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
На графикот е прикажан бројот на дипломирани студентки и студенти за секоја година соодветно во периодот од 2000та до 2014та година во Република Македонија.

Бројот на дипломирани студентки на додипломски студии во Република Македонија е постојано поголем од бројот на дипломирани студенти, со најголема разлика во 2008-та година кога дипломирале 6 389 студентки и 4 249 студенти, односно скоро 2000 повеќе студентки од студенти.

Овие бројки се интересни кога ќе се споредат со работоспособните неактивни, работоспособните вработени и долгорочно невработените жени, кои се со високо образование со сите категории и каде секогаш се во помал број од мажите, но и со запишаните на додипломски студии каде доминираат жените.

Податоците се извадени од студијата „Жените и мажите во Република Македонија 2014-2015“ која користи податоци од повеќе истражувања на ДЗС како што се: Анкета за работна сила, Анкета за користење на времето, Статистика за социјална заштита, Статистика за криминалитет, Витална статистика и миграции, Статистичко истражување за основното средното и високото образование, Попис на население 2002 и други.