Непубликувани истражувања од Реактор - истражување во акција

Реактор е непрофитна истражувачка организација [think-tank] посветена на поддржување на процесот на европска интеграција на Република Македонија, преку обезбедување навремени и релевантни истр...

Државен завод за статистика

Статистичките информации во денешно време се од суштинско значење за процесот на одлучување во едно општество. Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација во рамките на државната администрација во Република Македонија. О...

Капитулација, конфузија или отпор: социјалниот капитал на македонските средношколци

Граѓанското учество, волонтеризмот и социјалниот капитал кај младите претставуваат актуелни теми на светската научна и политичка сцена. Денешната младина се дефинира како апатична, невклучена и неангажирана. Причините поради кои оваа младина е ...

Младите и пазарот на трудот

Студијата има за цел да придонесе за решавање на проблемот со невработеноста на младите на пазарот на трудот и нивната транзиција од образование до вработувањe. Во време на спроведување на студијата во почетокот на 2012 година, Македонија претстав...

Запоставени и жигосани: анализа на состојбата: сексуална злоупотреба на деца

Овој Истражувачки извештај е подготвен од проф. Виолета Чачева, раководител на Центарот за криминологија на Институтот за социолошки и политичко - правни истражувања (ИСППИ) при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и Стојанка Мирчева, ас...