Насилство на јавните простори во Скопје

График од истражувањето Истражување на опсегот на родово-базираното насилство врз жените и девојките на јавните места во Скопје
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
Колку безбедно се чувствуваат жените на јавните и урбаните места во Скопје? Каква е нивната перцепција за нивната безбедност?
Насилство на јавните простори во Скопје