Насилство на јавните простори во Скопје

Колку безбедно се чувствуваат жените на јавните и урбаните места во Скопје? Каква е нивната перцепција за нивната безбедност?

Како жените се заштитуваат од насилство на јавните простори ?

Начини со кои жените се заштитуваат од насилство на јавните простори во Скопје. Резултати од анкета спроведена на 780 испитанички во Скопје.