Јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки

Статистичкиот преглед содржи податоци за јавните установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки според должината на дневниот престој и исхраната, потоа податоци за број на деца кои се корисници на партиципација, број на деца според ...

Непубликувани истражувања од Реактор - истражување во акција

Реактор е непрофитна истражувачка организација [think-tank] посветена на поддржување на процесот на европска интеграција на Република Македонија, преку обезбедување навремени и релевантни истр...

Истражување на опсегот на родово-базираното насилство врз жените и девојките на јавните места во Скопје

Насилството врз жените вклучува физичка, психичка и сексуалнa штета која е насочена против жените поради нивниот род. Оваа студија е обид да се обезбеди увид во родово-базираното насилство врз жените во јавните простори во градот Скопје во целина,...

МАКСТАТ БАЗА НА ПОДАТОЦИ на ДЗС

МАКСТАТ базата на податоци е датабаза на Државниот завод за статистика, која во себе ги содржи податоците од најголемиот број на истражувања на ДЗС. Датабазата е поделена на повеќе тематски области, кои дополнително се поделени во повеќе категории...