Дали знаете колкав е бројот на деца по вработен/а во детските градинки/центри за ран развој во Р.М.?

Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
Дали знаете колкав е бројот на деца по вработен/а во детските градинки/центри за ран развој во Р.М.?
Дали знаете колкав е бројот на деца по вработен/а во детските градинки/центри за ран развој во Р.М.?