Жените и мажите во Република Македонија

Публикацијата „Жените и мажите во Република Македонија“, подготвена од страна на Државниот завод за статистика претставува презентирање на нови содржини кои ќе ви овозможат да добиете слика за демографските карактеристики на жените и на мажите в...

Непубликувани истражувања од Реактор - истражување во акција

Реактор е непрофитна истражувачка организација [think-tank] посветена на поддржување на процесот на европска интеграција на Република Македонија, преку обезбедување навремени и релевантни истр...

Државен завод за статистика

Статистичките информации во денешно време се од суштинско значење за процесот на одлучување во едно општество. Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација во рамките на државната администрација во Република Македонија. О...

Социјалната работа низ родовата призма – ризици и услуги

Издавањето на оваа публикација е резултат на проектот „Вградување на родовата рамноправност во социјалната работа низ родова анализа и зголемување на капацитетите преку истражување“ што Заводот за социјални дејности го спроведе во периодот од 18 ј...

Анкета за користење на времето

Публикацијата “Користење на времето” ги презентира податоците од оваа област во Република Македонија. Во публикацијата се содржани статистички податоци од Анкетата за користење на времето, со референтен период 2009 година, спроведена од страна на ...