Кандидати, кандидатки и избрани градоначалници и градоначалнчки на локални избори 1996 - 2017

Податоците од графикот се од повеќе извори: OSCE ODIHR, mojotizbor.mk и Mинистерство за труд и социјална политика - оделение за унапредување на рамноправноста помеѓу половите
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
На графикот е претставен бројот на кандидати, кандидатки како и избрани градоначалници и градоначалнички на локалните избори во Македонија од 1996 до 2017 година.

Како што може да се види од графикот, мажите доминираат и кај кандидатите и кај избраните градоначалници во огромна мера. Најмалата разлика меѓу кандидирани мажи и жени се случува на изборите од 2013 година кога наспроти 323 кандидати за градоначалници конкурирале 29 кандидатки за градоначалнички (тоа е 12 пати повеќе мажи).Најголемиот број на избрани градоначалнички се случува во 2017 година кога градоначалнички мандати добиваат 6 жени (наспроти 74 мажи, што е од прилика 12 пати повеќе градоначалници од градоначалнички).

Во историјата на независна Северна Македонија на сите избори има повеќе избрани (машки) градоначалници отколку женски кадидати, а на два наврати (и во 1996та и во 2009та) ниту една жена не била избрана за градоначалничка.

За полема прегледност на избраните градоначалници и градоначалнички исклучете ги категориите „кандидати мажи“ и „кандидати жени“.