Жените и мажите во Република Македонија

Публикацијата „Жените и мажите во Република Македонија“, подготвена од страна на Државниот завод за статистика претставува презентирање на нови содржини кои ќе ви овозможат да добиете слика за демографските карактеристики на жените и на мажите в...

Непубликувани истражувања од Реактор - истражување во акција

Реактор е непрофитна истражувачка организација [think-tank] посветена на поддржување на процесот на европска интеграција на Република Македонија, преку обезбедување навремени и релевантни истр...

Државен завод за статистика

Статистичките информации во денешно време се од суштинско значење за процесот на одлучување во едно општество. Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација во рамките на државната администрација во Република Македонија. О...

Информација од истражувањето за застапеноста на половите и за состојбата со семејното насилство

Заради согледување на состојбата во поглед на еднаквите можности на жените и мажите за вработување во органите и организациите пред кои Народниот правобранител е надлежен да постапува, а особено со цел да се утврди колку жени и мажи се на раковод...

Капитулација, конфузија или отпор: социјалниот капитал на македонските средношколци

Граѓанското учество, волонтеризмот и социјалниот капитал кај младите претставуваат актуелни теми на светската научна и политичка сцена. Денешната младина се дефинира како апатична, невклучена и неангажирана. Причините поради кои оваа младина е ...