Родот и политиката

Жените традиционално се помалку застапени во политиката, не само во Македонија, туку во целиот свет. И покрај многуте напори да се зголеми политичкото учество на жените во локалните и националните власти од осамостојувањето до денес, бројот на жени со одлучувачка моќ сеуште не е на задоволително ниво.

Со цел да се промовира учеството на жените во политиката и да се исправи историското исклучување на жените од јавната сфера, во 2005 година за прв пат се воведени квоти преку кои се обезбедува учество од најмалку 30% на помалку застапениот пол во националниот парламент, а подоцна и на советничките листи на локално ниво. Дека воведувањето на квотите не ги постигна посакуваните резултати може да се забележи според тоа што квотите едвај се постигнуваат таму каде што се воведени, додека учеството на жените останува на многу ниско ниво онаму каде што не е контролирано, т.е. каде што не се воведени квоти.

Иако на парламентарно ниво жените се претставени со 32.5% во последниот состав, на локално ниво (од 2009 до 2013) жените претставуваа помалку од 30% во дури 55 општински совети, а во дури 7 општини немаше ниту една жена. Во истиот период немаше ниту една градоначалничка, а по последните локални избори има само четири. Состојбата е слична и во централната власт, каде има само две министерки.