Живородено население

График од истражувањето Жените и мажите во Република Македонија
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
Во табелата е прикажано живороденото население во Република Македонија, поделено по род, во периодот од 1994та година до 2017та година.

Бројот на живороденото население во Република Македонија се намалува низ годините, освен во 2000та и во периодот од 2008та до 2014та каде се забележуваат мали флуктуации. Сепак од 1994та до 2017та бројот на живородено население е намалено за скоро 9667.