Население

График од истражувањето Жените и мажите во Република Македонија
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
Во табелата е прикажано вкупното население во Република Северна Македонија, поделено по род во периодот од 1994та до 2017та година.

Населението низ годините константно се зголемува, освен во 2002та година каде бележи мал пад (годината после вооружениот конфликт).

Кај родовата застапеност, бројот на мажи е малку поголем во секоја од годините прикажани на графикот.

Податоците на овој график се проценка на Државниот завод за статистика од пописот во 2002 година.