Застапеноста на жените и мажите во јавниот политичко-општествен простор на телевизиските медиуми

На графикот се претставени жените и мажите како актери во јавниот политичко-општествен простор на телевизиските медиуми.

Во сите категории драстично позастапени се мажите, а најголема е разликата кај изјави во информативни емисии и вести каде само 19% се жени.

Податоците се извлечени од анализа на четриесет и две дневни централно информативни емисии, и сите епизоди на петнаесет информативни и забавни емисии емитувани на селектираните телевизиски станици во мај 2012

Застапеноста на жените и мажите во забавни емисии

На графикот е претставена застапеноста на жените и мажите како актери во забавни емисии на телевизиските медиуми.

Во повеќето категории жените се помалку застапени, и тоа во (изјави на мажи и жени во забавни емисии) 37.5% жени наспроти 62.5% мажи и во категоријата (мажи и жени во анкети во забавни емисии) 40.5% жени наспроти 59.5% мажи, а позастапени се само во (снимки/кадри во забавни емисии) каде што жените се 60.4%, а мажите 39.6%.

Податоците се извлечени од анализа на четриесет и две дневни централно информативни емисии, и сите епизоди на петнаесет информативни и забавни емисии емитувани на селектираните телевизиски станици во мај 2012

Живородено население

Во табелата е прикажано живороденото население во Република Македонија, поделено по род, во периодот од 1994та година до 2017та година.

Бројот на живороденото население во Република Македонија се намалува низ годините, освен во 2000та и во периодот од 2008та до 2014та каде се забележуваат мали флуктуации. Сепак од 1994та до 2017та бројот на живородено население е намалено за скоро 9667.

Население

Во табелата е прикажано вкупното население во Република Северна Македонија, поделено по род во периодот од 1994та до 2017та година.

Населението низ годините константно се зголемува, освен во 2002та година каде бележи мал пад (годината после вооружениот конфликт).

Кај родовата застапеност, бројот на мажи е малку поголем во секоја од годините прикажани на графикот.

Податоците на овој график се проценка на Државниот завод за статистика од пописот во 2002 година.

Употреба на мобилен или паметен телефон

На графикот се претставени податоци за тоа колку мажите и жените користат мобилен или паметен телефон. Повеќето од луѓето користат мобилен или паметен телефон и тоа 66% од жените и 70.7% од мажите. Разликата е позначајна кога станува збор за употреба на мобилен или паметен телефон за професионална намена, односно 9.7% од жените наспорти 18.9% од мажите користат мобилен или паметен телефон за професионална намена.

Податоците се извадени од студијата „Жените и мажите во Република Македонија 2012“ која користи податоци од повеќе истражувања на ДЗС како што се: Анкета за работна сила, Анкета за користење на времето, Статистика за социјална заштита, Статистика за криминалитет, Витална статистика и миграции, Статистичко истражување за основното средното и високото образование, Попис на население 2002 и други.