Непубликувани истражувања од Реактор - истражување во акција

Реактор е непрофитна истражувачка организација [think-tank] посветена на поддржување на процесот на европска интеграција на Република Македонија, преку обезбедување навремени и релевантни истр...

Нееднаквост кај здравјето на младите

Овој меѓународен извештај на Фондот за здравствено однесување кај деца на училишна возраст е најсодржинската студија на оваа тема. Истата ги претставува клучните наоди на моделите на здравје кај младите луѓе во 41 земји и региони низ Европа и Севе...

Државен завод за статистика

Статистичките информации во денешно време се од суштинско значење за процесот на одлучување во едно општество. Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација во рамките на државната администрација во Република Македонија. О...

Родот во телевизиските програми -Извештаи од анализите на родовите прашања и на прикажувањето мажите и жените во програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање

Еднаквата родова застапеност во јавниот дискурс е директна слика, но и генератор на учеството на жените во јавната сфера (која првенствено ги вклучува професионалниот, политичкиот живот и граѓанското општество). За таа цел истражувањето анализираш...

Истражување на опсегот на родово-базираното насилство врз жените и девојките на јавните места во Скопје

Насилството врз жените вклучува физичка, психичка и сексуалнa штета која е насочена против жените поради нивниот род. Оваа студија е обид да се обезбеди увид во родово-базираното насилство врз жените во јавните простори во градот Скопје во целина,...