Останати графици и истражувања

Во оваа категорија се претставени податоци кои се важни за постигнување на родова еднаквост во Македонија, но кои не спаѓаат вo ниту една од претходните категории.