Жената во Р.С.М. треба сама да ја донесе одлуката за абортус?

Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
Мнозинството граѓани во Македонија (67%) имаат став дека жената треба самостојно да ја донесе одлуката за абортус, поради тоа што го почитуваат физичкиот и психичкиот интегритет на жената, како и нејзиниот личен избор. Време е за нов закон што ги рефлектира потребите на жените.
 Жената во Р.С.М. треба сама да ја донесе одлуката за абортус?