Во 40 општини во Р.М. нема пунктови ниту специјалисти за здравствена заштита на жени

Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
Во 40 општини во Р.М. нема пунктови ниту специјалисти за здравствена заштита на жени
 Во 40 општини во Р.М. нема пунктови ниту специјалисти за здравствена заштита на жени