Застапеност на жените и мажите во здравствени установи

График од истражувањето Информација од истражувањето за застапеноста на половите и за состојбата со семејното насилство
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
Графикот ја претставува застапеност на жените и мажите во здравствени установи за 2011 година. Жените се позастапени во сите здравствени институции, а најголема разлика има во здравствени домови, заводи и институти каде што застапеноста не жените е 76%. Види сличен график: Застапеност на жените и мажите во здравствени установи на раководни работни места

Важна забелешка: Иако обемни, податоците од ова истражување не се целосни, односно добиени се (и обработени) податоци од вкупно 628 органи, организации и институции. Дел од органите доставиле делумни податоци на поставените прашања.