Вработени инвалиди во организации за професионална рехабилитација

График од истражувањето Социјалната заштита на деца, млади и возрасни лица, 2011-2012
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
На графикот е прикажан бројот на вработени инвалиди во организации за професионална рехабилитација.

Како што може да се види од графикот, многу поголем број на мажи инвалиди се вработени во организациите за професионална рехабилитација. Исто така, додека нивниот број со текот на годините константно расте (со повремени падови), бројот на жени инвалиди е константен, и иако доживува позначајни падови во одредени години (паѓа под почетниот број), во текот на една декада е речиси непроменет.

Податоците за малолетни и полнолетни корисници и форми, мерки и услуги на социјалната заштита се прибираат со редовно годишно истражување, со состојба од 1 јануари до 31 декември 2011 година.