Број на гинеколози во Р.М.

График од истражувањето Здравјето и здравствената заштита на населението во Р. Македонија
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
На графикот се прикажани податоците за бројот на гинеколози во Република Македонија од 1998 до 2012.

Достапноста до здравствена нега за жените често претставува проблем, особено во руралните средини каде што често единствениот гинеколог е двоцифрени километри одалечен од местото на живеење на жените. За поздравување е фактот што расте бројот на гинеколози, но фалат подетални податоци за поделеноста на гинеколозите по урбани и рурални средини.