Болнички морбидитет

График од истражувањето Здравјето и здравствената заштита на населението во Р. Македонија
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
На графикот се прикажани податоци за бројот на лица заболене со одредени болести, според полот.

Како што може да се забележи, кај три од петте групи на болести (болести на циркулаторниот систем, на респираторниот систем и дигестивниот систем) има повеќе заболени мажи од жени. Кај одредени болести, како оние на циркуларниот систем, има 16% помалку заболени жени од мажи.

Кога станува збор за неоплазмите и болестите на генитоуринарниот систем, може да се констатира дека има повеќе заболени жени од мажи. Впечатливо е тоа што кај болестите на генитоуринарниот систем има дури 34% повеќе заболени жени од мажи.