Здравјето и здравствената заштита на населението во Р. Македонија [2011]

Апстракт

Здравјето и здравствената заштита на населението во Р. Македонија

Методологија

Преку мрежата на 10-те центри за јавно здравје во државата и преку анкетни истражувања спроведени од Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје, во 2010 и 2011 година, беа собрани податоци за состојбата со капацитетите на здравствените установи на сите нивои на здравствена заштита и тоа: на ниво на населено место, на ниво на здравствена установа, на ниво на примарна, секундарна и терциерна здравствена заштита. Добиените податоци беа анализирани и се групирани на ниво на општини по 8-те статистички региони.

Визуелизирани податоци за истражувањето