Непубликувани истражувања од Реактор - истражување во акција

Реактор е непрофитна истражувачка организација [think-tank] посветена на поддржување на процесот на европска интеграција на Република Македонија, преку обезбедување навремени и релевантни истр...

Државен завод за статистика

Статистичките информации во денешно време се од суштинско значење за процесот на одлучување во едно општество. Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација во рамките на државната администрација во Република Македонија. О...

Информација од истражувањето за застапеноста на половите и за состојбата со семејното насилство

Заради согледување на состојбата во поглед на еднаквите можности на жените и мажите за вработување во органите и организациите пред кои Народниот правобранител е надлежен да постапува, а особено со цел да се утврди колку жени и мажи се на раковод...

Институт за здравствена метрика и евалуација

Институтот за здравствена метрика и евалуација е независен истражувачки центар за идентификување на најдобрите стратегии за да се изгради поздрав свет. Со мерење на здравјето, следење на програмата на ефикасноста, изнаоѓање начини да се зголеми зд...

Анкета за користење на времето

Публикацијата “Користење на времето” ги презентира податоците од оваа област во Република Македонија. Во публикацијата се содржани статистички податоци од Анкетата за користење на времето, со референтен период 2009 година, спроведена од страна на ...