Кога станува збор за домот и семејството...

График од истражувањето Анкета за користење на времето
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
Податоците во инфографикот се комбинација од Анкета за користење на времето на ДЗС и ставовите на македонските граѓани на две прашања поврзани со улогата на мажите и жените во семејството, преземени од истражувањето „ Клучот за стаклената врата - Демистифицирање на проблемите на жените на пазарот на труд“ на РЕАКТОР.

Покрај ставовите за очекувањата и перцепциите на улогата на мажите и жените во семејниот живот, инфографикот го илустрира просечното потрошено време на домашни и слободни активности на мажите и жените во Македонија во зависност од семејната состојба.
Кога станува збор за домот и семејството...