Кога станува збор за домот и семејството...

Податоците во инфографикот се комбинација од Анкета за користење на времето на ДЗС и ставовите на македонските граѓани на две прашања поврзани со улогата на мажите и жените во семејството, преземени од истражувањето „ Клучот за стаклената врата - ...

Среќен 8ми март?

Инфографикот низ факти ја илустрира положбата на жената во Македонското оштество почнувајќи од семејството, преку образованието, застапеноста во медиумите до пазарот на труд и политиката.

Најголемиот дел од податоците во инфографик...