Просечен број на часови поминати на домашни активности во зависност од семејниот статус

График од истражувањето Анкета за користење на времето
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
На графикот е претставено просечното користење на време на домашни активности од страна на мажите и жените во Македонија во зависност од нивниот брачен статус (2014/2015). Под домашни активности се подразбираат грижа за деца, готвење, чистење, перење и пеглање, поправки, градинарство, како и одгледување и грижа за животни.

Од графикот се гледа дека без разлика на брачниот статус, жените кои се во врска и имаат мало дете (до 6 години),поминуваат значително поголем дел на домашни активности, разликата во искористено време на домашни активности изнесува 3 часа и 18 минути во просек на ден. Кај граѓаните кои (се уште) немаат деца, а се во пар, жените повторно бележат повеќе „потрошено“ на домашни активности, и тоа за 2 часа и 56 минути во просек на ден повеќе од своите партнери.