Eurostat Newsrelease

По повод Интернационалниот ден на жената 8-ми март, 2013 Еуростат – статистичкото биро на Европската Унија, објави селекција од податоци за вработеноста кај жените и усогласувањето на работните и семејните обврски. Табелите во ова издание на Еуро...

Јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки

Статистичкиот преглед содржи податоци за јавните установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки според должината на дневниот престој и исхраната, потоа податоци за број на деца кои се корисници на партиципација, број на деца според ...

Непубликувани истражувања од Реактор - истражување во акција

Реактор е непрофитна истражувачка организација [think-tank] посветена на поддржување на процесот на европска интеграција на Република Македонија, преку обезбедување навремени и релевантни истр...

Клучот за стаклената врата - Демистифицирање на проблемите на жените на пазарот на труд

Почетната точка за оваа студија беа високите стапки на економска неактивност кај жените во Македонија кои покажуваат дека женитесе ставени во значително неповолна положба на пазарот на трудво споредба со мажите. Откако ги разгледавме официјалните ...

Државен завод за статистика

Статистичките информации во денешно време се од суштинско значење за процесот на одлучување во едно општество. Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација во рамките на државната администрација во Република Македонија. О...