Јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки

Статистичкиот преглед содржи податоци за јавните установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки според должината на дневниот престој и исхраната, потоа податоци за број на деца кои се корисници на партиципација, број на деца според ...

Жените и мажите во Република Македонија

Публикацијата „Жените и мажите во Република Македонија“, подготвена од страна на Државниот завод за статистика претставува презентирање на нови содржини кои ќе ви овозможат да добиете слика за демографските карактеристики на жените и на мажите в...

Непубликувани истражувања од Реактор - истражување во акција

Реактор е непрофитна истражувачка организација [think-tank] посветена на поддржување на процесот на европска интеграција на Република Македонија, преку обезбедување навремени и релевантни истр...

Државен завод за статистика

Статистичките информации во денешно време се од суштинско значење за процесот на одлучување во едно општество. Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација во рамките на државната администрација во Република Македонија. О...

Капитулација, конфузија или отпор: социјалниот капитал на македонските средношколци

Граѓанското учество, волонтеризмот и социјалниот капитал кај младите претставуваат актуелни теми на светската научна и политичка сцена. Денешната младина се дефинира како апатична, невклучена и неангажирана. Причините поради кои оваа младина е ...