Жената мора да има свои лични примања

График од истражувањето Жените во македонската економија
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
Македонските жени се речиси едногласни кога станува збор за нивните лични примања. 88.6% се согласуваат дека секоја жена мора да има свои лични примања. Само 3.6% не се согласуваат со овој став.
Жената мора да има свои лични примања