За 20 години...

График од истражувањето Жените во македонската економија
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
Повеќе од две третини жени веруваат дека за 20 години ќе се зголеми бројот на жени на менаџерски позиции и дека повеќе ќе бидат застапени во централна и локална власт, но само половина веруваат дека мажите повеќе ќе се грижат за домашните и семејните обврски.

Податоците за истражувањето за перцепциите на жените за родовата еднаквост беа собрани преку спроведување 1600 структурирани интервјуа од врата до врата, во случајно избрани домаќинства во четири општини.
За 20 години...