Застапеност на жените и мажите во здравствени установи на раководни работни места

График од истражувањето Информација од истражувањето за застапеноста на половите и за состојбата со семејното насилство
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
На графикот се прикажани податоци за бројот на мажи и жени на раководни места во здравствените установи, преземени од истражување на Народниот првобранител за застапеноста на жените и мажите во државните органи и институции во 2010 година.

Како што може да се види од графикот на раководните позиции во здравстените установи на Македонија, со исклучок на специјалните болници, жените се позастапени од мажите.

Важна забелешка: Иако обемни, податоците од ова истражување не се целосни, односно добиени се (и обработени) податоци од вкупно 628 органи, организации и институции. Дел од органите доставиле делумни податоци на поставените прашања.

Доминацијата на жените во здравствените установи е уште поизразена кај вкупниот број на вработени во здравствените установи.