Мажите се поспособни од жените за бизнис

График од истражувањето Клучот за стаклената врата - Демистифицирање на проблемите на жените на пазарот на труд
Манипулација со графикот
Графикот може да се манипулира со клик врз параметрите прикажани во легендата. Со клик врз параметарот тој се “вклучува” или “исклучува”, односно се прикажуваат неговите вредности на графикот или пак се исклучуваат. Со тоа се овозможува полесно и прегледно воочување на разликите и промените во графиците.
Промена на вид на визуелизација
Со избор на опција од менито "Вид на визуелизација" истите податоци можат да се видат во различен графички приказ.
На графикот се претставени одговорите на анкетно прашање „ Дали мажите се поспособни од жените за бизнис“

Најголемиот дел од испитаниците (52%) не се согласуваат со овој став, односно 31% воопшто не се согласуваат, а 21% не се согласуваат. Додека пак со овој став се согласуваат 36% од испитаниците.

Доколку сакате да ги видите разликите во одговорите на женските и машките испитаници одверете визуелизација лента.

Прашалникот е спроведен на 2-етапен комбиниран случаен примерок од 1047 испитаници од кои 51,3% беа жени.