Население

Во табелата е прикажано вкупното население во Република Северна Македонија, поделено по род во периодот од 1994та до 2017та година.

Населението низ годините константно се зголемува, освен во 2002та година каде бележи мал пад (годината п...

Живородено население

Во табелата е прикажано живороденото население во Република Македонија, поделено по род, во периодот од 1994та година до 2017та година.

Бројот на живороденото население во Република Македонија се намалува низ годините, освен во 2000та и...

Ученици во основните училишта во Република Македонија по учебни години

На графикот се претставени бројот на ученички и ученици во временскиот период од 2000 до 2015.

Податоците укажуваат на фактот дека се помалку деца се дел од основното училиште, со исклучок на малиот пораст во 2015. Тоа се должи на н...

Дипломирани студенти на додипломски студии во Република Македонија

На графикот е прикажан бројот на дипломирани студентки и студенти за секоја година соодветно во периодот од 2000та до 2014та година во Република Македонија.

Бројот на дипломирани студентки на додипломски студии во Република Македонија...

Запишани студенти на додипломски студии во Република Македонија

Низ годините бројот на запишаните жени студенти е константно поголем (во просек за 5000) од оној на запишаните мажи студенти. Најголема разлика помеѓу бројот на запишани студенти и студентки се забележува во 2016 и 2017 година.

Раст...