Лица заболени од диабетес

На графикот е прикажан бројот на евидентирани лица заболени од диабетес за периодот 1997 - 2006, според полот.

Бројот на евидентирани лица заболени од диабетес е во постојан пораст: од 9701 лице во 1997 имало, до 28137 во 2006 година, згол...

Број на гинеколози во Р.М.

На графикот се прикажани податоците за бројот на гинеколози во Република Македонија од 1998 до 2012.

Достапноста до здравствена нега за жените често претставува проблем, особено во руралните средини каде што често единствениот гине...

Болнички морбидитет

На графикот се прикажани податоци за бројот на лица заболене со одредени болести, според полот.

Како што може да се забележи, кај три од петте групи на болести (болести на циркулаторниот систем, на респираторниот систем и дигестивниот ...

Инциденца на диабетес

Прикажаните податоци го претставуваат бројот на мажи и жени заболени од дијабетес за периодот 1996 - 2006.

Лица лекувани во психијатриски центри

На графикот е прикажан бројот на лекувани болни од ментално заболување во психијатриските центри за периодот 1998 - 2012 година, според полот.

Иако постојат осцилации во одредени години, бројот на лекувани лица во психијатриските се з...