Кој работи во економски најпогодените сектори од кризата со КОВИД-19?

Инфографикот дава претстава за тоа кој работи во економски најпогодените сектори од Ковид 19 кризата

Грижата за децата и семејните обврски се сè уште екслузивна одговорност на жените

Податоците покажуваат дека грижата за децата и семејните обврски се сè уште екслузивна одговорност на жените и дека тоа е причината зошто најголем дел од нив се лишени од пристап до платена работа. Затоа, неопходна е реформа на политиките за по...

Родов јаз во стапките на вработеност во земјите од Западен Балкан

Земјите од Западен Балкан имаат законска регулатива за заштита од и спречување на дискриминација, но податоците од истражувањето спроведено во Косово, Северна Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина упатуваат на широко распро...

Најголем дел од работодавците и вработените за сопствена сметка се мажи

Во урбаните средини во Р.С. Македонија има три пати повеќе работодавци од работодавки и три пати повеќе вработени мажи за сопствена сметка, а во руралните средини има дури шест пати повеќе работодавци од работодавки, и пет пати повеќе мажи вработе...

Родово базирана дискриминација при вработување

Инфографикот ги претставува одговорите на мажите и жените од истражувањето на Реактор.