Како жените се заштитуваат од насилство на јавните простори ?

Начини со кои жените се заштитуваат од насилство на јавните простори во Скопје. Резултати од анкета спроведена на 780 испитанички во Скопје.

Насилство на јавните простори во Скопје

Колку безбедно се чувствуваат жените на јавните и урбаните места во Скопје? Каква е нивната перцепција за нивната безбедност?

Жената мора да има свои лични примања

Македонските жени се речиси едногласни кога станува збор за нивните лични примања. 88.6% се согласуваат дека секоја жена мора да има свои лични примања. Само 3.6% не се согласуваат со овој став.

За 20 години...

Повеќе од две третини жени веруваат дека за 20 години ќе се зголеми бројот на жени на менаџерски позиции и дека повеќе ќе бидат застапени во централна и локална власт, но само половина веруваат дека мажите повеќе ќе се грижат за домашните и семејн...

Интересите на средношколците во Македонија

Интересите на средношколците во Македонија