Застапеност на жените и мажите во државните органи

На графикот се прикажани податоци превземени од истражување на Народниот првобранител за застапеноста на жените и мажите на раковидни позиции во државните органи и организации во 2010 година.

Како што може да се види од графикот најго...

Застапеност на жените и мажите во судовите

На графикот се прикажани податоци преземени од истражување на Народниот првобранител за застапеноста на жените и мажите во државните органи и институции во 2010 година, во овој график конкретно за судовите.

Како што може да се види о...

Застапеност на жените и мажите во здравствени установи

Графикот ја претставува застапеност на жените и мажите во здравствени установи за 2011 година. Жените се позастапени во сите здравствени институции, а најголема разлика има во здравствени домови, заводи и институти каде што застапеноста не жените ...

Застапеност на жените и мажите во државни институции

На графикот се прикажани податоци превземени од истражување на Народниот првобранител за застапеноста на жените и мажите во државните органи и институции во 2010 година.

Како што може да се види од графикот во јавните институции работ...

Дали некогаш сте волонтирале?

На графикот се претставени одговорите на анкетно прашање - "Дали некогаш сте волонтирале?" од прашалник на кој одговарале средношколци од целата држава, спроведен во 2010 година.

Не се забележува некоја поголема разлика во одговорите ...