Стапка на вработеност

Според препораките на Меѓународната организација на трудот (МОТ), стапката на вработеност се одредува како учество на бројот на вработените во работоспособното население на возраст од 15 години и повеќе, а според препораките на Европското статисти...

Просечен број на часови поминати на домашни активности во зависност од семејниот статус

На графикот е претставено просечното користење на време на домашни активности од страна на мажите и жените во Македонија во зависност од нивниот брачен статус (2014/2015). Под домашни активности се подразбираат грижа за деца, готвење, чистење, пер...

Жените се помалку заинтересирани да бидат на одговорни и раководни функции

Прашање од анкета за тоа колку се согласуваат односно несогласуваат испитаниците со тоа дека: Жените се помалку заинтересирани да бидат на одговорни и раководни функции.

Најголемиот дел од испитаниците, а особено жените не се согласија...

Факторите кои влијаат на личната безбедност на жените на јавен простор

На графикот се претставени одговорите на прашањето: „Kои од факторите наведени подолу влијаат на вашата лична безбедност на јавен простор?“

Како фактори кои влијаат на нивната лична безбедност на јавен простор, жените во Скопје ги навеле: да с...

Работоспособно нeактивно население според школската подготовка

Најмногу неактивни лица во Република Македонија има меѓу лицата кои што се со основно образование. Од табелата заклучуваме дека повеќе жени се неактивни, дури во некои образовни категории разликата е два пати поголема во споредба со мажите. Исто т...