Кои фактори придонесуваат да не се чувствувате безбедно на овој јавен простор ?

На графикот се претставени одговорите на прашањето: „Кои фактори придонесуваат да не се чувствувате безбедно на овој јавен простор ?“

Скоро 60% од испитаничките одговориле дека слабото осветлување претставува фактор поради кој не се чувствув...

Пропорција на вработени просветни работнички, лекарки и менаџерки

Податоците го покажуваат процентот на просветни работнички во одредените установи и ги претставува вредностите по држави, односно по ЕУ и РМ.

Просветните работнички доминираат во образованието и тоа е најизразено во основното, подедн...

Вработените на возраст од 25 до 54 кои работат со скратено работно време според бројот на децата

Графикот прикажува процентуална споредба на вработените лица во ЕУ 27 и Македонија на возраст од 25 до 54 години кои работат со скратено време, а поделени според бројот на децата.

И во Македонија, а особено во ЕУ 27, жените многу поче...

Според вас, која е најчестата реакција на луѓето кои се сведоци на насилство врз жени на јавни места

На графикот се претставени одговорите на прашањето: „Според вас, која е најчестата реакција на луѓето кои се сведоци на насилство врз жени на јавни места?“

Нешто повеќе од половина од испитаничките изјавиле дека најчестата реакција при напад в...

Претпочитан работен сектор во идеални околности

На графикот се претставени претпочитаните работни сектори во идеални услови за мажите и жените во проценти.

За разлика од мажите од кои нешто помалку од половина сакаат да работат во приватниот сектор, жените во идеални околности би сакале...