Жените ги поседуваат потребните квалитети, квалификации и лидерски способности

Прашање од анкета за тоа колку се согласуваат односно несогласуваат испитаниците со тоа дека: Жените ги поседуваат потребните квалитети, квалификации и лидерски способности да заземат одговорни и раководни позиции.

Прашалникот е спров...

Подобри услови кои ќе им го олеснат работниот живот на жените се многу потребни во Македонија

На графикот се претставени процентите на согласност со анкетното прашање, односно ставот "Подобри услови кои ќе им го олеснат работниот живот на жените (како на пример поголем број и пристап до градинки; флексибилни работни аранжмани за мајки на м...

Срамота е маж да земa родителско отсуство

На графикот се претставени процентите на согласност со анкетното прашање, односно ставот "Срамота е маж да зема родителско отсуство." Прашањето се обидува да ги одгатне причините за слабото користење на со закон утврденото право на родителско отс...

Kои од факторите наведени подолу влијаат на вашата лична безбедност на јавен простор

На графикот се претставени одговорите на прашањето: „Kои од факторите наведени подолу влијаат на вашата лична безбедност на јавен простор?“

Како фактори кои влијаат на нивната лична безбедност на јавен простор, жените во Скопје ги навеле: да с...

Дали имате излезено сами навечер во последниот месец ?

На графикот се претставени одговорите од прашањето од анкета кое се однесува на тоа дали и колку испитаничките излегувале сами навечер во последниот месец.
Податоците укажуваат дека стравот во врска со тоа да се биде надвор во различни контек...