Доколку во семејството има деца или пак стари лица, не е исплатливо мајката да работи

На графикот се претставени процентите на согласност со анкетното прашање, односно ставот "Доколку во семејството има деца или пак стари лица на кои им е потребна грижа, не е исплатливо мајка да работи".

Како што може да се види о...

Можностите за напредување на работното место за мажите и за жените се исти

На графикот се претставени процентите на согласност со анкетното прашање, односно ставот " Можностите за напредување на работното место за мажите и за жените се исти"

Oд графикот се гледа дека мнозинството Македонци сметаат дека же...

Фактот што жените се помалку застапени на раководни позиции е во најголема мера нивна лична вина

На графикот се претставени процентите на согласност со анкетното прашање, односно ставот " Фактот што жените се помалку застапени на раководни позиции е во најголема мера нивна лична вина."

Oд графикот се гледа дека мнозинството Маке...

Мажите се поспособни од жените за бизнис

На графикот се претставени одговорите на анкетно прашање „ Дали мажите се поспособни од жените за бизнис“

Најголемиот дел од испитаниците (52%) не се согласуваат со овој став, односно 31% воопшто не се согласуваат, а 21% не се согласу...

Жените не се доволно амбициозни за да изградат своја кариера

На графикот се претставени процентите на согласност со анкетното прашање, односно ставот " Жените не се доволно амбициозни за да изградат своја кариера"

Прашалникот е спроведен во 2011 година на национален репрезентативен примерок од ...