Лица на возраст од 15 до 19 години кои не работат и не се во образовниот процес

Табелата ни дава податоци за бројот на лицата на возраст од 15 до 19 години кои не работат и не се во образовниот процес, во временскиот интервал од 2007 до 2014.

Податоците ни покажуваат дека бројот на невработени и неактивни девој...

Стапка на невработеност

Стапката на невработеност се пресметува како учество на бројот на невработените во вкупната работна сила.

Во табелата се претставени податоците за стапка на невработеност кај жените и мажите по годишен временски интервал. Од податоц...

Работоспособно невработено население според школската подготовка

На графикот е претставен бројот на работоспособно невработено население според школската подготовка, поделени според полот.

Во Македонија најголем дел од невработеното работоспособно население е со средно и основно образование, а во п...

Работоспособно население според економската активност и школската подготовка

Споредба на работоспособното население според полот и школската подготовка во зависност од тоа дали се вработени, невработени или неактивни за 2014 година.

Кога станува збор за домот и семејството, повеќе се очекува од жените отколку од мажите

На графикот се претставени процентите на согласност со анкетното прашање, односно ставот "Кога станува збор за домот и семејството, повеќе се очекува од жените отколку од мажите"

Најголемиот дел од граѓаните на Македонија, се сог...