Долгорочно невработени лица според образованието

Во графикот се прикажани долгорочно невработените лица според нивото на образование.

Податоците укажуваат на тоа дека со зголемувањето на образованието се намалува бројот на невработени, како кај жени така и кај мажи. Најголем број ...

Степен на образование на корисниците на социјални услуги

Во графикот се прикажани корисниците на социјални услуги во центрите за социјална работа според степенот на образование и според полот.

Проектот е реализиран со финансиска подршка од (UN Women). Преку кој е изработен апликативен ВЕБ-...

Работен статус на корисниците на социјални услуги

Во графикот се прикажани корисниците на социјални услуги во центрите за социјална работа според работниот статус и според полот.

Податоците се добиени преку апликативниот ВЕБ-софтвер ЛИРИКУС, во кој стручните работници вршат електрон...

Застапеноста на жените и мажите во јавниот политичко-општествен простор на телевизиските медиуми

На графикот се претставени жените и мажите како актери во јавниот политичко-општествен простор на телевизиските медиуми.

Во сите категории драстично позастапени се мажите, а најголема е разликата кај изјави во информативни емисии и ве...

Застапеноста на жените и мажите во забавни емисии

На графикот е претставена застапеноста на жените и мажите како актери во забавни емисии на телевизиските медиуми.

Во повеќето категории жените се помалку застапени, и тоа во (изјави на мажи и жени во забавни емисии) 37.5% жени наспрот...