Вработени според нето плата и според пол

Најголемиот процент од вработените жени земаат плата од 8 000 до 10 000 денари, додека пак најголемиот процент од вработените мажи земаат плата во рангот од 12 000 до 16 000 денари.
Како се зголемува нивото на нето плати, така бројноста на ма...