Стапка на вработеност на млади на возраст од 15 до 29 години

Според препораките на Меѓународната организација на трудот (МОТ), стапката на вработеност се одредува како учество на бројот на вработените во работоспособното население на возраст од 15 години и повеќе (според препораките на Европското статистичк...

Стапка на активност на млади на возраст од 15 до 29 години

Стапката на активност се пресметува како учество на работната сила во работоспособното население на возраст од 15 години и повеќе. Работна сила ја сочинуваат сите вработени и невработени лица (невработени се оние кои активно бараат работа). Во ово...

Застапеноста на жените во општинските совети според регион

Графикот кој е поделен според регионите на Република Македонија, го покажува процентот на жени советнички и мажи советници во општинските совети. Просечна застапеност на жени советнички низ регионите на Македонија е 31.16%, во споредба со застапе...

Доктори на науки, државјани на Република Македонија кои завршиле докторски студии

Жените стануваат се побројни во високо-образовната структура. Последните податоци посочуваат на нивна доминација и во категоријата на доктори на науки, каде што скоро 50% од вкупниот број доктори на науки се жени.

Во поглед на застапе...

Студенти државјани на Република Македонија кои завршиле постдипломски студии

Жените кои се стекнале со титулата Магистер на науки во 2014 изнесуваат 59% од вкупниот број, посебен акцент се дава на областа на медицинските науки, каде што жените магистри сочинуваат дури 68% од севкупниот број, наспроти 38% на мажи.