Корисници во установи – домови за возрасни лица

На графикот се претставени корисници во установи – домови за возрасни лица од 2008 до 2011, според полот.

Во четирите години опфатени на графикот, бројот на кориснички континуирано е значтелно поголем од бројот на корисници во установите за ...

Каде се гледаш себеси за 10 години ?

На графикот се претставени одговорите од анкетното прашање "Каде се гледаш себеси за 10 години ?"

Најголем дел од младите за 10 години се гледаат надвор од државата (46.3% од девојките и 44.3% од момчињата), додека пак во градот во к...

Број на абортуси во Македонија

На графикот се претставени податоци за вкупниот број абортуси во Македонија од 2000 до 2012 година. Како што може да се забележи, бројот на извршени абортуси е во континуирано опаѓање, но сепак постојат одредени флуктуации. Во 2000 година биле изв...

Стапка на невработеност на млади на возраст од 15 до 29 години

Стапката на невработеност се пресметува како учество на бројот на невработените во вкупната работна сила. <...