Запишани студенти на додипломски студии во Република Македонија

Низ годините бројот на запишаните жени студенти е константно поголем (во просек за 5000) од оној на запишаните мажи студенти. Најголема разлика помеѓу бројот на запишани студенти и студентки се забележува во 2016 и 2017 година.

Раст...

Ученици во средните училишта во Република Македонија по учебни години

Во средните училишта во Република Македонија во периодот од 2000 до 2015 година во секоја учебна година се забележува поголем број на запишани ученици од ученички, а разликата помеѓу запишаните е најголема во учебната 2006/2007 година, кога се зап...

Работодавци мажи и жени

На графикот се прикажани резултати од Анкетата на работна сила на Државниот завод за статистика од 1996 до 2014 година.

Од графикот може да се види дека бројот на мажи работодавци е константно поголем од бројот на жени работодавки, р...

Стапка на вработеност на населението по возрасни групи

Во графикот се прикажани стапките на невработеност по возрасните групи од 15 до 24, од 25 до 49, од 50 до 64 и 65+ години.

Графикот овозможува споредување на различните возрасни групи по пол со исклучување преку можноста на гасење ...

Обесхрабрени лица кои не бараат работа

На графикот се прикажани податоци за обесхрабрените кои не бараат работа.

Бројките ни укажуваат дека мажите се во поголем број обесхрабрени за барање работа, но тоа не треба да не чуди со оглед на големиот број на жени кои се деклари...